top of page

Regulamin WMK

Wspólnota Małżeństw Katolickich w Chicago

REGULAMIN WSPÓLNOTY

uaktualniono: 2022-06-22

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.1. Regulamin WMK jest dokumentem podrzędnym w stosunku do statutu wspólnoty przyjętego przez członków wspólnoty dnia 30 maja 2019 roku.
1.2. Regulamin wspólnoty nie zmienia postanowień statutu, ale jedynie je doprecyzowuje i uszczegóławia.
1.3. Regulamin wspólnoty w swoim zamyśle ma być przewodnikiem po praktycznych procedurach jakimi posługuje się WMK. Jest zbiorem rozwiązań, które w miarę potrzeb i sytuacji mogą i powinny być ulepszane tak, by funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty było bardziej czytelne. Nie jest intencją regulaminu wprowadzanie ograniczeń ani utrudnień lecz porządkowanie.

 

2. DEMOKRACJA WE WSPÓLNOCIE
 

2.1. Świadomi źródła mądrości chcemy na każdym odcinku funkcjonowania wspólnoty szukać Bożej woli rozeznając to co przed nami.
2.2. Wychodząc od zasady, że “grupa jest mądrzejsza od najmądrzejszego w grupie”, uważamy, że rozeznanie grupy ma wartość większą niż rozeznanie pojedynczych osób.
2.3. Zachęcamy, aby wszelkie procedury demokratyczne o których piszemy w kolejnych punktach poprzedzone były modlitwą do Ducha Świętego oraz refleksją nad przedmiotem wyboru pod kątem tego co byłoby milsze Bogu i bardziej służyło naszej wspólnocie.
2.4. Oddając wszystko co przed nami Panu Bogu, o ile to będzie konieczne i praktyczne, chcemy upowszechniać metody demokratyczne, które pomimo swych wad (np. wydłużenie procesu decyzyjnego) dają możliwość wszystkim członkom wspólnoty wyrażenia swojego zdania a także wpływania na podejmowane decyzje.
2.5. Różnorodność i wielość opinii pomaga spojrzeć na te same sprawy z różnych stron oraz w wielu przypadkach zmusza do poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest to już samo w sobie cenne, gdyż uczy nas wszystkich otwartości, dostrzegania odmienności, szacunku czy umiejętności pracy w grupie. WMK chce być wspólnotą wolnego i odpowiedzialnego dialogu.
2.6. Wprowadzając procedury demokratyczne nie tylko umożliwiamy i zapraszamy indywidualne osoby do zaangażowania się w życie wspólnoty, ale również rozkładamy odpowiedzialność za wspólnotę na wszystkich jej członków.
2.7. WMK posługuje się następującymi narzędziami demokratyzującymi bieżące funkcjonowanie:

2.7.1. Ankiety
2.7.1.1. Ankiety są anonimowe i służą do zebrania opinii członków wspólnoty.
2.7.1.2. Ankiety przeprowadzane są online. Na dzień dzisiejszy używane są formy google.

2.7.1.3. Inicjatorem ankiet jest Rada Wspólnoty lub desygnowane przez nią osoby.
2.7.1.4. Rada Wspólnoty analizuje wyniki i w oparciu o zebrane dane podejmuje stosowne decyzje.

2.7.2. Referenda
2.7.2.1. Referendum jest formą głosowania wspólnoty odnoszącą się do zasad funkcjonowania wspólnoty. Przykładem jest przyjęcie lub zmiana statutu wspólnoty, bądź odwołanie działającej Rady Wspólnoty.

2.7.2.2. Referendum zarządza Rada Wspólnoty na wniosek własny lub wniosek poparty minimum 40% podpisów członków wspólnoty.

2.7.2.3. Nad przebiegiem referendum czuwa Komisja Skrutacyjna (wyborcza).
2.7.2.4. Referendum uważa się za rozstrzygnięte i wiążące, gdy co najmniej połowa wspólnoty w sprawie będącej przedmiotem referendum jest jednomyślna.
2.7.2.5. Przewiduje się przedłużenie trwania referendum do momentu uzyskania sytuacji opisanej w punkcie 2.7.2.4. Decyzję o przedłużeniu referendum podejmuje Komisja Skrutacyjna. Każdorazowe przedłużenie kończy się o północy ostatniego
dnia przedłużonego okresu.

2.7.2.6. Regulamin referendum określa Rada Wspólnoty jedynie w zakresie w jakim nie stanowi o tym statut wspólnoty.

2.7.2.7. Referenda są tajne. Każda osoba głosuje indywidualnie i jednokrotnie. Tożsamość głosującego weryfikuje Komisja Skrutacyjna (wyborcza).

2.7.2.8. Jeżeli głosowanie referendalne nie przyniesie wyniku pozytywnego, przedmiot referendum zwracany jest do Rady Wspólnoty celem podjęcia decyzji o wycofaniu lub przepracowaniu treści i ponownym głosowaniu.

2.7.3. Większościowe wybory
2.7.3.1. Dotyczą wyboru osób funkcyjnych we wspólnocie np. animatorów, Rady Wspólnoty.

2.7.3.2. Zgodnie z zasadami demokracji, WMK przyjmuje, że o wynikach wyborów decyduje uzyskana ilość głosów ważnych.

2.7.4. Większościowe głosowania
2.7.4.1. Służą podejmowaniu decyzji.
2.7.4.2. Zgodnie z zasadami demokracji, WMK przyjmuje, że o wynikach głosowania decyduje większość uzyskanych głosów ważnych. W przypadku głosowań niższej rangi pomiędzy dwoma opcjami jest to 50%+1.

2.7.5. Forum wspólnoty
2.7.5.1. Forum wspólnoty w swoim zamierzeniu jest wydarzeniem gromadzącym członków wspólnoty chcących nie tylko wyrazić swoje zdanie, ale również w roboczej i modlitewnej atmosferze szukać najlepszych rozwiązań dla wspólnoty.
2.7.5.2. Tematyka forum powinna odpowiadać bieżącym potrzebom wspólnoty.

3. KOMISJA SKRUTACYJNA (WYBORCZA)
 

3.1. Komisja Skrutacyjna (wyborcza) powoływana jest w celu przygotowania, przeprowadzenia, nadzorowania oraz ogłoszenia wyników organizowanych przez WMK wyborów i referendów.
3.2. W skład komisji wchodzi trzech członków oraz ks. Moderator wspólnoty jako jej przewodniczący.
3.3. Do komisji wyborczej kandydować może każdy członek WMK.
3.4. Komisja wyborcza powoływana jest przez aklamację w trakcie Forum wspólnoty.
3.5. Kadencja komisji wyborczej trwa do następnego Forum wspólnoty i może być przedłużona dwukrotnie.
3.6. Komisja wyborcza w trakcie trwających wyborów odpowiedzialna jest za ochronę procesu głosowania, w tym oddanych już głosów.
3.7. Wybory przeprowadzane są online. Na dzień dzisiejszy używane są formy google.
3.8. Komisja wyborcza zobowiązana jest do stworzenia warunków umożliwiających członkom wspólnoty skuteczne oddanie głosu.
3.9. W przypadku rezygnacji części lub całości składu komisji w trakcie trwania kadencji, przewiduje się uzupełnienie lub wybór składu komisji z innych chętnych członków wspólnoty.

4. WYBORY RADY WSPÓLNOTY

4.1. Każdorazowe wybory nowej Rady Wspólnoty powinny być aktem odpowiedzialnej troski jej członków. Nie wszyscy czują się gotowi by kandydować, ale nikt nie może czuć się zwolniony z oddania głosu.
4.2. Wybory nowej rady powinny odbyć się nie później niż w miesiącu maju ostatniego roku kadencji ustępującej rady.
4.3. Ustępująca Rada Wspólnoty inicjuje oraz ogłasza harmonogram wyborów.
4.4. Kandydatami do Rady Wspólnoty mogą być wszystkie małżeństwa za wyjątkiem uczestniczących w procesie wprowadzania do wspólnoty oraz osób zasiadających w ustępującej Radzie.
4.5. Osoby rezygnujące z prawa do kandydowania powinny poinformować o tym fakcie komisję wyborczą w terminie określonym przez harmonogram wyborów.
4.6. Wybory do Rady wspólnoty są tajne. Każda osoba głosuje indywidualnie i jednokrotnie. Tożsamość głosującego weryfikuje komisja wyborcza.
4.7. Wybory do Rady Wspólnoty przebiegają w dwóch etapach.
4.8. W pierwszym etapie każdy członek wspólnoty wybiera 10 małżeństw ze zgłoszonej puli kandydatów. Pierwszych 10 małżeństw z największą ilością głosów przechodzi do drugiego etapu.
4.9. W drugim etapie każdy członek wspólnoty wybiera 5 małżeństw z listy 10 małżeństw zakwalifikowanych do tego etapu. Pierwszych 5 małżeństw z największą ilością uzyskanych głosów zostaje wybranych nową Radą Wspólnoty.
4.10. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia składu nowej Rady Wspólnoty, obie Rady spotykają się celem ustalenia trybu przekazania odpowiedzialności za wspólnotę.
4.11. Kadencja nowej Rady rozpoczyna się 1 września roku w którym odbyły się wybory.

 


5. ORGANIZACJA WSPÓLNOTY

5.1. Krąg
5.1.1. Członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy zwane kręgami. Pracami kręgu kieruje para animatorów. Kręgowi towarzyszy współpracujący ksiądz. Krąg spotyka się co miesiąc.
5.1.2. Ze względu na tymczasowe ograniczenia lub potrzeby danego małżeństwa, uczestnictwo w spotkaniach kręgu może być zawieszone na nie dłużej niż jeden kolejny pełny rok pracy kręgu. Po tym okresie małżeństwo powraca do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach lub automatycznie traci prawa członków wspólnoty, opisane w punkcie 7.1.
5.1.3. Małżeństwo może zdecydować się na zmianę swego obecnego kręgu. Przy odejściu z dotychczasowego kręgu, małżeństwo deklaruje:
5.1.3.1. intencję przejścia do nowego kręgu; lub 

5.1.3.2. rezygnację z bycia członkami wspólnoty.
5.1.4. W procesie przejścia do innego kręgu, aktywne członkostwo we wspólnocie
automatycznie wygasa:
5.1.4.1. po dwóch pełnych latach spotkań kręgów w oczekiwaniu na przyjęcie do następnego kręgu; lub

5.1.4.2. po odmowie trzech propozycji wejścia do nowych, zapraszających kręgów.
5.1.5. Spotkanie Kręgu
5.1.5.1. Przebieg spotkania kręgu oparty jest o modlitwę, wzajemne dzielenie się wydarzeniami z życia małżeństwa, refleksję duchową oraz element edukacyjny.

5.1.5.2. Czas trwania: około 4 godzin w zależności od wielkości grupy.
5.1.5.3. Przykładowy schemat spotkania:
5.1.5.3.1. Modlitwa zapraszająca Ducha Świętego
5.1.5.3.2. Dzielenie się życiem
5.1.5.3.3. Dzielenie się Słowem Bożym na podstawie wybranego fragmentu Pisma Świętego

5.1.5.3.4. Modlitwa w powierzonych intencjach
5.1.5.3.5. Dzielenie się postępami w rozwoju duchowym
5.1.5.3.6. Omówienie tematu formacyjnego
5.1.5.3.7. Sprawy organizacyjne
5.1.5.4. Wspólny posiłek może poprzedzać bądź kończyć spotkanie.

5.2. Diakonie
5.2.1. Diakonie są specjalistycznymi grupami służącymi wspólnocie na wybranych odcinkach.
5.2.2. Diakonie stwarzają członkom wspólnoty możliwość szerszego zaangażowania się w życie wspólnoty bazującego na indywidualnych umiejętnościach, zainteresowaniach i aspiracjach. Są też idealnym miejscem do kształtowania w sobie cech liderskich w duchu bezinteresownej pomocy oraz okazją do sprawdzenia swojej gotowości do służby związanej z większą odpowiedzialnością.
5.2.3. Nabór do diakonii odbywa się na zasadzie dobrowolności.
5.2.4. Poszczególne małżeństwa mogą się zaangażować w prace dowolnej diakonii.
5.2.5. Pokrewne diakonie połączone są w działy (piony).
5.2.6. Zadania diakonii określa opiekun pionu do którego przynależy diakonia.
5.2.7. Lider diakoni proponowany jest przez swojego poprzednika lub Radę Wspólnoty.
5.2.8. Rada zatwierdza liderów diakoni. Nie zaaprobowanie musi być zawsze uzasadnione.
5.2.9. Lider diakoni może być odwołany przez Radę Wspólnoty.

5.2.10. Przynależność danej diakoni do określonego pionu może się zmieniać w zależności od potrzeb.

6. ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ


6.1. Zarządzanie w WMK odbywa się na kilku szczeblach (animatorzy, liderzy diakoni, opiekunowie pionów, para koordynująca (odpowiedzialna)), niemniej zawsze ma charakter służebny w stosunku do podległych zgodnie z zasadą szukania dobra innych osób a nie swojego.
6.2. Rada Wspólnoty
6.2.1. Rada Wspólnoty jest najwyższym ciałem zarządzającym WMK.
6.2.2. Rada Wspólnoty pełni charakter służebny w stosunku do członków wspólnoty.
6.2.3. Skład Rady oraz długość kadencji określa Statut Wspólnoty.
6.2.4. Wybory Rady odbywają się według zasad oraz w trybie opisanym w p. 4 tego Regulaminu.
6.2.5. Pracom Rady przewodniczy para koordynująca (odpowiedzialna).
6.2.6. Punktem wyjścia prac Rady jest częste, wytrwałe i wspólne rozeznawanie woli Bożej w stosunku do WMK w zakresie kompetencji powierzonych jej przez wspólnotę.
6.2.7. Ustalenia podjęte w trakcie spotkań Rady Wspólnoty powinny być dokumentowane w formie sprawozdań. Zalecane jest również nagrywanie ich przebiegu.
6.2.8. Podejmowane przez Radę wspólne decyzje obejmują:
6.2.8.1. kierunki rozwoju wspólnoty
6.2.8.2. priorytety w realizacji celów
6.2.8.3. współpracę zewnętrzną
6.2.8.4. terminarz wydarzeń wspólnotowych
6.2.8.5. planowanie wydatków
6.2.8.6. tematykę rekolekcji
6.2.8.7. wybór prowadzących rekolekcje
6.2.8.8. zmiany w regulaminie wspólnoty
6.2.8.9. wspólne komunikaty
6.2.8.10. sprawy nie objęte statutem
6.2.8.11. akceptację programu formacyjnego
6.2.8.12. zaangażowanie charytatywne
6.2.8.13. powoływanie nowych diakonii
6.2.8.14. powoływanie liderów diakonii
6.2.8.15. regulamin wyborczy, w tym podanie warunków ważności wyborów

6.3. Para koordynująca (odpowiedzialna)
6.3.1. Zadania pary koordynującej (odpowiedzialnej):
6.3.1.1. czuwanie nad rozwojem wspólnoty zgodnym z zapisami statutu
6.3.1.2. czuwanie nad jednością wspólnoty
6.3.1.3. inicjacja wydarzeń wspólnotowych
6.3.1.4. stwarzanie warunków do rozwoju indywidualnego obecnych i przyszłych liderów
6.3.1.5. przygotowywanie i przewodniczenie spotkaniom Rady Wspólnoty
6.3.1.6. bezpośrednia współpraca z ks. Moderatorem wspólnoty
6.3.1.7. koordynacja prac działów Rady
6.3.1.8. wspieranie opiekunów poszczególnych działów Rady

6.3.1.9. opracowanie kalendarza wydarzeń wspólnoty
6.3.1.10. przygotowanie budżetu wspólnoty na kolejny rok
6.3.1.11. przedstawienie rozliczenia finansowego za każdy rok
6.3.1.12. komunikacja ze wspólnotą
6.3.1.13. reprezentacja wspólnoty na zewnątrz
6.3.2. Para koordynująca może delegować część swoich zadań innym członkom Rady.
6.4. Zastępcy pary koordynującej
6.4.1. Zadania zastępców pary koordynującej:
6.4.1.1. współpraca w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań Rady
6.4.1.2. wspieranie pary koordynującej w jej własnych zadaniach
6.4.1.3. opieka nad powierzonym im działem

6.5. Ksiądz Moderator Wspólnoty
6.5.1. Rola i zadania:
6.5.1.1. towarzyszenie i czuwanie nad zgodnością działalności wspólnoty z nauczaniem KK

6.5.1.2. łączność z kościołem instytucjonalnym, w tym pomoc w kwestiach formalnych
6.5.1.3. ogarnięcie wspólnoty modlitwą
6.5.1.4. posługa sakramentalna
6.5.1.5. obecność w miarę możliwości na spotkaniach ogólnych wspólnoty
6.5.1.6. towarzyszenie Radzie Wspólnoty w jej pracy
6.5.1.7. pomoc w rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji
6.5.1.8. mediacja i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw
6.5.1.9. przewodniczenie komisji wyborczej

6.6. Działy (Piony) Rady wspólnoty - struktura i zadania
6.6.1. W celu dystrybucji zadań w ramach Rady Wspólnoty wyodrębnione zostały cztery działy (piony):
6.6.1.1. Administracja
6.6.1.2. Duchowość i Formacja
6.6.1.3. Służba
6.6.1.4. Życie wspólnoty
6.6.2. Opiekunami działów są członkowie Rady Wspólnoty.
6.6.3. Opiekunowie działu mają całkowitą suwerenność, jeśli chodzi o działalność swojego działu.
6.6.4. W sytuacjach wyjątkowych Rada Wspólnoty, może zmienić każdą decyzję opiekuna działu w drodze wewnętrznego głosowania.

6.6.5. Administracja
6.6.5.1. Zadania Opiekuna:
6.6.5.1.1. Ogląd wszelkich spraw administracyjnych wspólnoty
6.6.5.1.2. Przygotowywanie sprawozdań z prac Rady
6.6.5.1.3. Oficjalna korespondencja
6.6.5.1.4. Archiwizacja i katalogowanie wytwarzanych przez wspólnotę materiałów
6.6.5.1.5. Archiwizacja i katalogowanie materiałów pozyskanych
6.6.5.1.6. Prowadzenie listy współpracujących księży
6.6.5.1.7. Prowadzenie listy opiekunów do dzieci, kucharzy, sklepów w których się zaopatruje wspólnota

6.6.5.2. Podległe diakonie: Finansowa, Dobra wspólnoty, Komunikacja/ IT, Osobowa, Prawna, Public Relations
6.6.5.2.1. Finanse
6.6.5.2.1.1. Monitorowanie konta bankowego wspólnoty
6.6.5.2.1.2. Dokonywanie wpłat i wypłat
6.6.5.2.1.3. Rozliczanie finansowe wydarzeń wspólnotowych
6.6.5.2.1.4. Rozliczanie wydatków indywidualnych
6.6.5.2.1.5. Nadzór nad budżetem
6.6.5.2.1.6. Rozliczenia z IRS
6.6.5.2.1.7. Monitorowanie zgodności wydatków ze statusem NFP
6.6.5.2.2. Komunikacja/ IT
6.6.5.2.2.1. Prowadzenie strony WWW
6.6.5.2.2.2. Strona techniczna zapisów na wydarzenia wspólnoty
6.6.5.2.2.3. Kanały komunikacyjne email
6.6.5.2.2.4. Media społecznościowe
6.6.5.2.3. PR
6.6.5.2.3.1. Marketing
6.6.5.2.3.2. Branding wspólnoty
6.6.5.2.3.3. Przygotowywanie plakatów informacyjnych
6.6.5.2.3.4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych
6.6.5.2.3.5. Koordynacja reklamy wydarzeń wspólnotowych

6.6.6. Duchowość i Formacja
6.6.6.1. Zadania Opiekuna:
6.6.6.1.1. Koordynacja prac podległych diakonii
6.6.6.1.2. Przygotowywanie propozycji tematycznych dla kręgów
6.6.6.1.3. Przygotowanie propozycji tematyki rekolekcji
6.6.6.1.4. Przygotowanie propozycji osób prowadzących rekolekcje
6.6.6.2. Podległe diakonie: Duchowość, Formacja, Liturgia, Modlitwa, Muzyka, Ewangelizacja
6.6.6.2.1. Duchowość
6.6.6.2.1.1. Rozpoznawanie kierunków rozwoju wspólnoty
6.6.6.2.1.2. Rozpoznawanie potrzeb duchowych członków wspólnoty
6.6.6.2.1.3. Prace nad pogłębianiem duchowości małżeńskiej
6.6.6.2.2. Formacja
6.6.6.2.2.1. Gromadzenie materiałów źródłowych i opracowań
6.6.6.2.2.2. Opracowywanie materiałów formacyjnych na potrzeby wspólnoty
6.6.6.2.2.3. Proponowanie tematyki rekolekcji i prowadzących
6.6.6.2.3. Liturgia
6.6.6.2.3.1. Troska o oprawę liturgiczną spotkań eucharystycznych wspólnoty
6.6.6.2.3.2. Troska o oprawę liturgiczną na rekolekcjach
6.6.6.2.4. Modlitwa
6.6.6.2.4.1. Prowadzenie wspólnoty do modlitwy
6.6.6.2.4.1.1. Nauka modlitwy poprzez kursy, seminaria, kolportaż materiałów modlitewnych

6.6.6.2.4.1.2. Organizacja spotkań modlitewnych według potrzeb i możliwości wspólnoty (np. czuwania adwentowe i
wielkopostne)

6.6.6.2.4.1.3. Motywowanie do modlitwy indywidualnej oraz wspólnej
6.6.6.2.4.1.4. Troska o modlitwę wspólną na spotkaniach oraz na rekolekcjach
6.6.6.2.4.2. Modlitwa członków diakonii
6.6.6.2.4.2.1. Modlitwa w intencji członków wspólnoty
6.6.6.2.4.2.2. Wsparcie modlitewne ewangelizacji
6.6.6.2.4.2.3. Modlitwa za wydarzenia we wspólnocie (rekolekcje, animatorów, nowe kręgi)
6.6.6.2.4.2.4. Modlitwa za Kościół
6.6.6.2.4.2.5. Osobista modlitwa członków diakonii

6.6.6.2.5. Muzyka
6.6.6.2.5.1. Oprawa muzyczna różnego rodzaju spotkań wspólnoty
6.6.6.2.5.2. Opracowanie śpiewników rekolekcyjnych
6.6.6.2.5.3. Zabezpieczenie i obsługa sprzętu nagłaśniającego
6.6.6.2.5.4. Nagrywanie rekolekcji
6.6.6.2.6. Ewangelizacja
6.6.6.2.6.1. Wyjście na zewnątrz wspólnoty (świadectwa w parafiach, kursy przedmałżeńskie, poszukiwanie nowych form dotarcia do innych małżeństw)

6.6.6.2.6.2. Ewangelizacja nowych par zgłaszających się do wspólnoty (rekolekcje ewangelizacyjne (kerygmat), spotkania
pre-ewangelizacyjne)
6.6.6.2.6.3. Formowanie nowych kręgów
6.6.6.2.6.4. Wprowadzanie nowych kręgów (pary wprowadzające, szkolenie,

materiały, program, metody)

6.6.6.2.6.5. Opracowywanie materiałów promujących wspólnotę

6.6.7. Służba
6.6.7.1. Zadania Opiekuna:
6.6.7.1.1. koordynacja pracy podległych diakonii
6.6.7.1.2. wspieranie liderów podległych diakonii
6.6.7.1.3. Przygotowanie, prowadzenie oraz podsumowanie spotkań animatorów
6.6.7.2. Podległe diakonie: Animatorzy, Gospodarcza, Charytatywna, Formacja Liderów
6.6.7.2.1. Animatorzy
6.6.7.2.1.1. regularne spotkania animatorów
6.6.7.2.1.2. dzień skupienia
6.6.7.2.1.3. warsztaty dla animatorów
6.6.7.2.1.4. spotkanie integracyjne dla Animatorów i Liderów
6.6.7.2.2. Sprawy osobowe
6.6.7.2.2.1. Uaktualnianie bazy danych członków wspólnoty
6.6.7.2.2.2. Prowadzenie listy kręgów

6.6.7.2.2.3. Zbieranie informacji kontaktowych do małżeństw zainteresowanych przyłączeniem się do wspólnoty oraz utrzymywanie z nimi kontaktu 
6.6.7.2.2.4. Łączenie nowych kręgów
6.6.7.2.2.5. Koordynacja przesunięć małżeństw pomiędzy kręgami
6.6.7.2.3. Spotkania ogólne wspólnoty
6.6.7.2.3.1. przygotowywanie spotkań cyklicznych wspólnoty (rozpoczęcie roku, opłatek, święconka, piknik wspólnoty, itp.)

6.6.7.2.3.2. współpraca z organizującymi rekolekcje oraz pomoc przy wyznaczeniu odpowiedzialnych za stronę gospodarcza rekolekcji na poszczególnych turnusach

6.6.7.2.3.3. opieka nad magazynem wspólnoty w Chicago
6.6.7.2.3.4. opieka nad magazynem w Camp Vista
6.6.7.2.4. Charytatywna
6.6.7.2.4.1. organizowanie akcji charytatywnych na cele wspólnotowe i zewnętrzne

6.6.7.2.4.2. weryfikacja zgłoszeń i pomysłów na akcje charytatywne
6.6.7.2.4.3. informowanie Rady o pomysłach na akcje charytatywne i uzyskanie akceptacji Rady na daną akcje charytatywna

6.6.7.2.5. Formacja liderów
6.6.7.2.5.1. przygotowanie materiałów formacyjnych dla liderów
6.6.7.2.5.2. dzień skupienia dla liderów
6.6.7.2.5.3. warsztaty dla liderów
6.6.7.2.6. Wsparcie życia zagrożonego
6.6.7.2.6.1. Propagowanie we wspólnocie działalności pro-life
6.6.7.2.6.2. Wspomaganie rodzin w trudnych lub kryzysowych sytuacjach życiowych

6.6.7.2.6.3. Działalność edukacyjna we wspólnocie w zakresie pro-life

6.6.8. Życie wspólnoty
6.6.8.1. Zadania Opiekuna:
6.6.8.1.1. koordynacja pracy podległych diakonii
6.6.8.1.2. wspieranie liderów podległych diakonii
6.6.8.2. Podległe diakonie: Diakonia Balowa, Spotkania ogólne wspólnoty, Rekolekcje - organizacja
6.6.8.2.1. Diakonia Balowa
6.6.8.2.1.1. organizacja corocznego balu wspólnoty
6.6.8.2.1.2. opracowanie koncepcji balu i programu
6.6.8.2.1.3. troska o zachowanie proporcji przy realizacji głównych celów balu
6.6.8.2.1.4. wybór i przygotowanie sali
6.6.8.2.1.5. pozyskiwanie gości
6.6.8.2.1.6. pozyskiwanie darczyńców
6.6.8.2.1.7. przygotowanie rozliczenia finansowego balu
6.6.8.2.2. Organizacja Rekolekcji
6.6.8.2.2.1. przygotowywanie rekolekcji

6.6.8.2.2.2. prowadzenie listy kontaktowej obejmującej obsługę rekolekcji
6.6.8.2.2.3. kształcenie przyszłych liderów odpowiedzialnych za przygotowanie rekolekcji

6.6.8.2.2.4. analiza i racjonalizowanie kosztów rekolekcji
6.6.8.2.2.5. przygotowywanie rozliczenia finansowego poszczególnych wydarzeń

 


7. PRAWA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY

 

7.1. Wszystkim członkom WMK przysługują następujące prawa:
7.1.1. prawo do głosowania
7.1.2. prawo do kandydowania do Rady Wspólnoty (wraz z ograniczeniami opisanymi w punkcie 4.4)
7.1.3. prawo do wyrażania swojej opinii
7.1.4. prawo do wpływania na działalność wspólnoty
7.1.5. prawo do uczestnictwa w organizowanych przez WMK wydarzeniach
7.1.6. prawo do zniżek w opłatach za udział w wydarzeniach
7.1.7. prawo do preferencyjnych zapisów na organizowane wydarzenia
7.2. Prawa członków wspólnoty, zgodnie z jej statutem, uzależnione są od zakończenia okresu wprowadzania do wspólnoty.

 


8. OCZEKIWANIA WSPÓLNOTY

 

8.1. Wspólnota jest silna siłą duchową swoich członków. Każdy z nas promieniuje i oddziaływuje swoim wnętrzem na innych. Dlatego dla naszego wspólnego dobra:
8.1.1. zapraszamy do wejścia na drogę systematycznej pracy nad świętością swojego małżeństwa poprzez korzystanie z Narzędzi Wzrostu Duchowego (statut 4c)
8.1.2. zapraszamy do zaangażowania się we wspólne dzieło a w tym do czynnego uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach kręgu oraz w miarę możliwości w spotkaniach ogólnych
8.1.3. zapraszamy do tego by nie rzadziej niż raz na dwa lata każda para uczestniczyła w wyjazdowych rekolekcjach
8.1.4. zapraszamy do podjęcia przez każdą parę posługi animatorów swojego kręgu
8.1.5. zapraszamy do podzielenia się swoimi talentami włączając się w prace poszczególnych diakonii
8.1.6. zapraszamy do zaangażowania się w przygotowywanie wydarzeń wspólnotowych
8.1.7. zapraszamy do podjęcia przez każdą parę posługi pary wprowadzającej nowy krąg

 

9. TRUDNE SYTUACJE
 

9.1. Będąc grupą dorosłych osób o zróżnicowanych temperamentach możemy doświadczać na tym tle tzw. trudnych sytuacji prowadzących do napięć i utraty wewnętrznej jedności. 

9.2. Świadomi toczącej się nieustannie walki zła z tworzącym się dobrem, bądźmy wyczuleni i starajmy się przede wszystkim w zmianie własnych postaw szukać dobrych rozwiązań.

9.3. Rozwiązywaniem trudnych sytuacji zajmuje się Rada Wspólnoty lub delegowane przez nią osoby tworzące grupę mediacyjną.
9.4. Rada Wspólnoty posiada następujące narzędzia dyscyplinujące:

9.4.1. indywidualna rozmowa wyjaśniająca
9.4.2. upomnienie

9.4.3. czasowe zawieszenie w prawach członka wspólnoty
9.4.4. prośba o opuszczenie wspólnoty
9.5. Zaangażowanie grupy mediacyjnej w rozwiązywanie trudnych spraw następuje w porozumieniu z Radą Wspólnoty.
9.6. Informacja o czasowym bądź całkowitym odebraniu praw członka wspólnoty powinna być podana do wiadomości ogółu.

 


10. PROJEKTY SPECJALNE

 

10.1. WMK jako wspólnota w sposób ciągły poszukująca i otwarta na nowe metody pracy wspiera wszystkie inicjatywy służące wspólnocie.
10.2. Przez projekty specjalne rozumiemy nowe wydarzenia o charakterze niecyklicznym przygotowane na potrzeby WMK lub pod egidą WMK na potrzeby osób trzecich.
10.3. Projekty specjalne wymagają akceptacji rady wspólnoty.
10.4. Osoba zgłaszająca pomysł nowego wydarzenia zostaje jego liderem, tzn. odpowiada za jego przygotowanie i przeprowadzenie, a po zakończeniu, przygotowanie rozliczenia w tym wniosków i rekomendacji na przyszłość.
10.5. Po okresie próbnym, decyzją rady wspólnoty, projekt specjalny może być włączony w roczny plan pracy wspólnoty.

11. REKOLEKCJE

 

11.1. W rekolekcjach organizowanych przez WMK uczestniczyć mogą przede wszystkim małżeństwa sakramentalne. Dopuszcza się udział innych osób na zasadach opisanych poniżej.
11.2. Pierwszeństwo w zapisach na rekolekcje mają członkowie WMK.
11.3. Organizatorzy rekolekcji dołożą wszelkich starań, aby koszt rekolekcji nie był przeszkodą do wzięcia w nich udziału.
11.4. Osoby towarzyszące uczestnikom rekolekcji jako np. osobiści opiekunowie małych dzieci ponoszą koszt pobytu określony w cenniku opłat za rekolekcje.
11.5. Dzieci członków wspólnoty po przekroczeniu maksymalnego wieku kwalifikującego do udziału w rekolekcjach młodzieżowych zaproszone są do włączenia się w pomoc. Przykładowe prace to opieka nad dziećmi młodszymi, poprowadzenie programu sportowego, służba w roli ratownika, pomoc w pracach na terenie ośrodka. Decyzję o potrzebach podejmują organizatorzy turnusu.
11.6. Inne zasady pobytu na rekolekcjach określa regulamin rekolekcji.
11.7. Zasady udziału par niesakramentalnych w rekolekcjach wyjazdowych
11.7.1. WMK jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych.
11.7.2. WMK w ramach swojej działalności pragnie pomagać zarówno narzeczonym jak i innym parom niesakramentalnym w odkryciu prawdy o Bożej wizji małżeństwa.

11.7.3. Jednym ze sposobów jest umożliwienie im wzięcia udziału w organizowanych przez WMK rekolekcjach wyjazdowych.

11.7.4. W związku z tym, w trakcie zapisów na organizowane przez WMK wydarzenia (rekolekcje, warsztaty, itp.), będziemy pytali o stan formalny par.

11.7.5. Z parami deklarującymi się jako niesakramentalne, nasi duszpasterze przeprowadzą rozmowy mające na celu ustalenie przeszkód oraz jeżeli to będzie możliwe, opracują plan ich pokonania.

11.7.6. Po otrzymaniu rekomendacji od Duszpasterza pary takie będą mogły wziąć udział w rekolekcjach.

11.7.7. Członkowie wspólnoty deklarują tym parom swoje wsparcie w przygotowaniu się do Sakramentu małżeństwa.

11.7.8. Ponowny udział w rekolekcjach jak i przyłączenie się do wspólnoty będzie możliwy po spełnieniu warunku zawartego w punkcie 11.7.1.

11.7.9. W przypadkach szczególnych możliwe będzie za zgodą rady wspólnoty odstępstwo od zasady

zawartej w punkcie 11.7.3.
11.8. Zasady udziału w programie dla młodzieży
11.8.1. Uczestniczyć w programie dla młodzieży mogą dzieci po ukończeniu ósmej klasy czyli idące w najbliższym roku szkolnym do pierwszej klasy high school. Górną granicą jest ukończenie dwudziestu jeden lat. Dopuszcza się rozwiązania inne biorące pod uwagę aktualną liczbę dzieci w podanym wcześniej przedziale wiekowym.

11.8.2. Udział w programie dla młodzieży w pierwszej kolejności mają dzieci uczestników rekolekcji.

11.8.3. Każdy z uczestników rekolekcji młodzieżowych musi mieć przypisanych formalnych opiekunów będących uczestnikami tego samego turnusu.

12. BAL WSPÓLNOTY


12.1. Bal WMK jest najważniejszym wydarzeniem o charakterze charytatywnym w życiu wspólnoty. Ma on na celu:
12.1.1. integrację wspólnoty
12.1.2. zaprezentowanie się wspólnoty na zewnątrz
12.1.3. zgromadzenie środków finansowych na dofinansowanie działalności wspólnoty w tym udziału w letnich rekolekcjach
12.2. Organizacją balu zajmuję się diakonia balowa.

 


13. FINANSE WSPÓLNOTY


13.1. Wszyscy członkowie WMK w miarę swoich możliwości proszeni są o wsparcie finansowe wspólnoty.
13.2. Raz w roku od członków WMK zbierana jest składka w kwocie określonej przez Radę wspólnoty.
13.3. Zgodnie ze statutem WMK Rada wspólnoty zobowiązana jest do przedstawienia corocznego sprawozdania finansowego.

 


14. ROZLICZENIA FINANSOWE


14.1. Komórką odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rozrachunkowych wspólnoty jest diakonia finansowa.
14.2. W terminach przewidzianych przepisami IRS diakonia finansowa zobowiązana jest do przygotowania właściwej dokumentacji.
14.3. WMK posiada konto czekowe w banku JP Morgan Chase, do którego dostęp posiadają: osoba odpowiedzialna za pion administracyjny wspólnoty z ramienia Rady oraz osoba wskazana przez diakonię finansową (księgowa wspólnoty).
14.4. Prawo do korzystania z karty debetowej wspólnoty posiadają jedynie osoby wskazane w punkcie 14.3.
14.5. Wpłaty bezgotówkowe (dokonywane np. przy zapisach na rekolekcje lub warsztaty) przekazywane będą przelewem wprost na konto wspólnoty lub czekiem na adres podany przez diakonię finansową.
14.6. Wpłaty gotówkowe podlegają zaksięgowaniu i powinny znaleźć się jak najszybciej na koncie bankowym wspólnoty. Rozliczanie wydatków przy użyciu pozyskanej gotówki jest niewskazane, gdyż utrudnia, a w wielu wypadkach uniemożliwia prześledzenie przepływu środków.
14.7. Organizatorzy mniejszych wydarzeń dokonują opłat z własnych środków, które po przedstawieniu właściwych rachunków osobie księgującej zostaną im niezwłocznie zwrócone.
14.8. Organizatorzy większych wydarzeń otrzymają czeki in blanco jako dodatkowy środek płatniczy.
14.9. Organizatorzy poszczególnych wydarzeń wspólnotowych w terminie do trzech tygodni od zakończenia, powinni przedstawić na piśmie rozliczenie przychodów i rozchodów.
14.10. Powyższe zasady mają służyć przejrzystości przeprowadzanych operacji oraz ułatwić pracę osobom odpowiadającym za finanse wspólnoty.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


15.1. Dokument ten ma charakter ‘otwarty’ tzn. dopuszcza możliwość aktualizacji. Każda aktualizacja powinna być opatrzona właściwą dla niej datą a poprzednia wersja zarchiwizowana. Aktualna wersja powinna być niezwłocznie udostępniona członkom wspólnoty np. poprzez stronę www.
15.2. Postulaty zmiany Regulaminu powinny być zgłaszane pisemnie do Rady Wspólnoty.
15.3. Decyzje o zmianie Regulaminu wspólnoty podejmuje Rada Wspólnoty w drodze wewnętrznego głosowania.
15.4. Przed wejściem w życie zmian w regulaminie Rada Wspólnoty zagwarantuje członkom wspólnoty dwutygodniowy okres zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Powyższy regulamin został przyjęty przez Radę WMK dnia 22 czerwca 2022 roku.

 

Blank: Imprint
bottom of page