top of page
red-cloth-waves-background-texture_edited.jpg

Statut WMK

Wspólnota Małżeństw Katolickich w Chicago

STATUT

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

a. Wspólnota Małżeństw Katolickich (zwana dalej WMK lub Wspólnota) jest świecką, małżeńsko-rodzinną, między-parafialną wspólnotą katolickich małżeństw sakramentalnych działającą na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i w ramach struktur duszpasterskich Archidiecezji Chicago.

b. WMK prowadzi swoją działalność w oparciu o dokumenty Kościoła Katolickiego określające potrzebę, charakter i formę angażowania się katolików świeckich w ewangelizacyjną i misyjną działalność Kościoła lokalnego i powszechnego.

c. WMK wyodrębniona została w październiku 2017 roku w ramach zmian organizacyjnych działającej od 1996 roku na terenie Archidiecezji Chicago wspólnoty pod nazwą Ruch Domowego Kościoła (Ecclesia Domestica, Domestic Church).

 

2. WIZJA I MISJA WSPÓLNOTY

 

Wizja

Jesteśmy wspólnotą małżeństw sakramentalnych, która pragnie stworzenia bezpiecznego środowiska dla rodzin, gdzie uczymy się miłości, wzrastając i umacniając się wzajemnie. Pragniemy odkrywać dar sakramentu małżeństwa przy jednoczesnym głębszym zrozumieniu siebie nawzajem. Wierni Bogu, chcemy poznawać potęgę Jego Miłości i w oparciu o to kształtować nasze rodziny, oraz stwarzać warunki innym by doświadczali tego samego.

 

Misja

Pragniemy wzrastać ku Bogu poprzez modlitwę osobistą, rodzinną i małżeńską. Jako małżonkowie spotykamy się na comiesięcznym dialogu małżeńskim. Owocami naszej pracy duchowej dzielimy się podczas spotkań kręgu. Uczestniczymy i organizujemy rekolekcje, warsztaty oraz dni skupienia. Podejmujemy świadomą służbę na rzecz wspólnoty i parafii. Pragniemy, aby nasze małżeństwa stawały się darem dla siebie i innych, i w ten sposób świadczyły o Bożej miłości.

 

3. DUCHOWOŚĆ WSPÓLNOTY

 

Zamysł

a. W trosce o dobro i szczęście naszych małżeństw i rodzin staramy się pogłębiać i umacniać naszą duchowość poprzez trwanie w relacji z Panem Bogiem oraz we wspólnocie małżeństw.

b. Świadomi ważności sfery duchowej otwierającej nas na łaskę i pomoc Pana Boga w naszym życiu, podejmujemy działania wspierające wzrost duchowy małżonków, a co za tym idzie, pomagamy w umacnianiu i integracji miłości małżeńskiej zarówno duchowej jak i fizycznej.

c. Będąc we wspólnocie z innymi małżeństwami pielęgnującymi swoją duchowość doświadczamy na co dzień przemieniającej mocy Pana Boga czyniącej naszą miłość małżeńską lepszą i piękniejszą.

 

Źródła

a. Dbając o naszą duchowość osobistą, małżeńska, rodzinną i wspólnotową czerpiemy przedewszystkim z trwania w relacji z Panem Bogiem jak również z nauczania Kościoła Katolickiego, które bazując na Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz Tradycji Kościoła pomaga nam wzrastać w wierze i chrześcijańskiej doskonałości prowadzącej do świętości /patrz KKK 76-83/.

b. Duchowość sakramentu małżeństwa, którą żyjemy i którą staramy się zgłębiać, opisana jest w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego wyjaśniającego zamysł Boga wobec mężczyzny i kobiety, który stwarzając ich z miłości powołuje ich do budowania głębokiej wspólnoty życia i miłości. Grzech zagraża pierwotnemu powołaniu człowieka prowadząc go często do niezgody i niewierności. Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek zamierzony przez Boga, lecz również daje łaskę do przeżywania małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze. W sakramencie małżeństwa otrzymujemy łaskę do stawania się Jednym Ciałem. Miłość małżonków staje się znakiem oblubieńczej Miłości Chrystusa do Kościoła. (337-350)

 

Geneza

a. Jan Paweł II w Christifideles Laici pisze, że to “Bóg jest pierwszym wielkim wychowawcą, formatorem swojego Ludu, tak samo jak wychowanie człowieka wiąże się nierozerwalnie z ojcostwem i macierzyństwem”.

b. Dzieje duchowości małżeńskiej sięgają samych początków stworzenia, naszych pierwszych rodziców: “Można powiedzieć, że dzieje ‘pięknej miłości’ rozpoczynają się od pierwszej pary ludzkiej, od Adama i Ewy. Pokusa, której ulegli, oraz grzech pierworodny, który popełnili, nie odebrały im całkowicie zdolności ‘pięknego miłowania’. (...) Chrystus przychodzi, aby odnowić to, co w człowieku jest darem Boga, co w nim jest odwiecznie dobre i piękne i co stanowi tworzywo pięknej miłości. Dzieje ‘pięknej miłości’ to poniekąd to samo, co dzieje zbawienia człowieka.” /List do Rodzin Gratissimam Sane, punkt 20, św. Jan Paweł II, 1994/

c. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o wyzwolenie sił dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby - jak to powiedziano w polskim Millenium chrześcijaństwa – rodzina była „Bogiem silna”. /św. Jan Paweł II/

d. To właśnie prawda „Małżeństwa i Rodziny Bogiem Silnej” głoszona przez ruchy małżeńskie Equipes Notre Dame i Domowy Kościół była iskrą dla zawiązania się pierwszych zaczątków naszej wspólnoty w 1996 roku w Chicago, tzw. kręgów małżeńskich.

e. Doświadczamy że trwanie we wspólnocie małżeństw katolickich oraz w małej grupie wspólnotowej, składającej się z kilku małżeństw dzielących się wiarą i życiem, jak również praktykowanie narzędzi wzrostu duchowego, jest niezmiernie ubogacające naszą duchowość i miłość małżeńską.

 

4. FORMACJA WE WSPÓLNOCIE

a. WMK opiera swoją formację, rozumianą jako pielęgnację i pogłębianie relacji z Bogiem, o nauczanie Kościoła Katolickiego.

b. Będąc wspólnotą małżeńską przeżywamy swoją formację duchową przede wszystkim w kontekście małżeństwa i rodziny w ramach określanych przede wszystkim przez duchowość małżeńską.

c. Nasza formacja duchowa umożliwia stopniowe i głębsze doświadczanie Boga i Jego nauki. Dokonuje się to poprzez poznanie i praktykowanie narzędzi rozwoju duchowego takich jak:

 •  modlitwa indywidualna

 •  lektura Słowa Bożego

 •  modlitwa małżeńska

 •  modlitwa rodzinna

 •  dialog małżeński

 •  reguła życia (zbiór zasad)

 •  spotkania w małej grupie (kręgu)

 •  rekolekcje

 

Nasza droga

Jako małżonkowie zaproszeni jesteśmy do świadomego kontynuowania wspólnej drogi rozwoju duchowego, która zapoczątkowana w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa, prowadzi nas od poznania przez przyjęcie siebie jako daru do wzajemnego umiłowania czyli komunii serc. Praktycznym wymiarem naszego rozwoju jest gotowość podjęcia bezinteresownej służby.

 

Aspekt indywidualny - “Bóg-ja”

Każdy z nas decydując się na drogę rozwoju w wierze, podejmuje współpracę ze swoim Stwórcą, która zaowocuje naszą przemianą, przylgnięciem i upodobnieniem się do Bożego Syna.

 

Aspekt małżeńsko-rodzinny

Jako powołani i żyjący w małżeństwie podejmujemy wyzwanie dążenia do świętości ze współmałżonkiem. Świadome korzystanie z łask sakramentu małżeństwa i przykład naszejwzajemnej miłości przekłada się na wzmocnienie więzi rodzinnych.

 

Aspekt społeczny - “środowisko”

Istotnym elementem naszej formacji są podejmowane przez nas zaangażowania. Wzajemnie zachęcamy i mobilizujemy się do służby we wspólnocie, służby w parafii i środowisku. Nasze świadectwo wiary wpływa na otoczenie czyniąc je lepszym.

 

5. CELE I ZADANIA

a. Podstawowym celem WMK jest budowanie środowiska miłości i jedności, w którymindywidualne małżeństwa i rodziny mogą pogłębiać relację z Bogiem oraz wzmacniać wzajemne zrozumienie i miłosną więź.

b. Poprzez zachęcanie do świadomego, radosnego i twórczego przeżywania sakramentu małżeństwa WMK umożliwia odkrywanie piękna Bożego planu zbawienia w prostej codzienności.

c. Członkowie WMK dążą do kształtowania i promowania duchowości małżeńskiej. W oparciu o nią, oraz poprzez rozwijanie indywidualnych darów i charyzmatów, służą współmałżonkowi, wspólnocie, Kościołowi i społeczności lokalnej.

d. Potrzebą naszych czasów jest wzrastająca liczba związków niesakramentalnych w naszych środowiskach. WMK za cel stawia sobie pomoc tym parom, które nie mając formalnych przeszkód, chciałyby uregulować swój status w Kościele.

e. W realizacji tych celów WMK może podejmować szereg działań (zadań), które w danym czasie są wspólnie rozpoznane jako najlepiej służące tym ideałom.

 

6. METODY PRACY

WMK na swojej drodze formacyjnej posługuje się następującymi metodami pracy:

 • Metodą podstawową jest praca w domu: indywidualna, małżeńska i rodzinna. Polega ona na modlitwie, lekturze Pisma Świętego i materiałów formacyjnych, dialogu małżeńskim.Członkowie wspólnoty zachęcani są do równoczesnego włączania się w życie religijne swoich parafii, oraz biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i możliwości, korzystania z innych dostępnych ofert pogłębiania rozwoju duchowego.

 • Co miesiąc członkowie wspólnoty spotykają się w małej grupie małżeństw zwanej kręgiem by wspólnie się modlić, dzielić się doświadczeniem wiary, sukcesami i trudnościami oraz podejmować tematy służące własnemu rozwojowi.

Tematyka spotkań w kręgu nastawiona jest na realizację celów oraz jest właściwa dla danego etapu formacji, i tak:

 • Poznajemy podstawowe “narzędzia” rozwoju duchowego

 • Poznajemy wartość i znaczenie Sakramentów a przez to zakorzeniamy się w Kościele

 • Odkrywamy duchowość małżeńską - czym jest, z czego wynika, jakie są jej narzędzia podstawowe i pomocnicze oraz kiedy i jak po nie sięgać

 • Poruszamy tematy małżeńsko-rodzinne - odpowiednie dla wieku, stażu oraz potrzeb małżonków i grupy

 • Poruszamy tematy dotyczące wiary - różne aspekty i formy innych duchowości katolickich oraz nauczanie KK

 • Poruszamy inne tematy jakimi zainteresowana jest grupa a służące rozwojowi i nie będące w sprzeczności z misją i celami wspólnoty

 • Organizujemy rekolekcje wyjazdowe ukierunkowane na wzmocnienie małżeństwa, łączące rozwój duchowy z pogłębieniem więzi małżeńskich i rodzinnych.

 • Uczestniczymy w kursach modlitwy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej.

 • Organizujemy warsztaty promujące praktyczne umiejętności budowania relacji małżeńskich i rodzinnych.

 • Promujemy wolontariat polegający na zaangażowaniu i służbie na rzecz wspólnoty, parafii, środowiska lokalnego.

 • Kształtujemy przyszłych liderów w duchu wzajemnej odpowiedzialności.

 • W sposób twórczy poszukujemy oraz jesteśmy otwarci na nowe metody pracy.

 

7. CZŁONKOSTWO

a. Członkami wspólnoty są katolickie małżeństwa sakramentalne.

b. Małżeństwa deklarują się realizować misję i wizję wspólnoty.

c. Wszyscy członkowie WMK są równi wobec siebie. Objawia się to poprzez otwartość na innych, wzajemny szacunek i wzajemną służbę.

d. Od momentu przyjęcia do wspólnoty, małżeństwo staje się aktywnym jego członkiem i nabywa wszystkie prawa przysługujące pozostałym członkom, oprócz prawa do kandydowania do Rady Wspólnoty, które otrzymuje po zakończeniu okresu wprowadzania. Prawa członków wspólnoty określa Regulamin Wspólnoty.

e. WMK traktuje swoich członków jako pary małżeńskie i zachęca oboje małżonków, w miarę możliwości, do wzajemnego towarzyszenia sobie w podejmowanych posługach.

f. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków druga osoba może pozostać w kręgu.

g. WMK stawia na dojrzałość i zakłada, że wstępując do wspólnoty oraz podejmując drogę duchowości małżeńskiej, małżonkowie pragną i będą dążyć do wzajemnej jedności. Dlatego wymogiem będzie trwanie na drodze wierności małżeńskiej. Wszystko co temu służy traktowane będzie jak narzędzia, z których używania małżonkowie będą się rozliczać wyłącznie przed sobą.

h. Jedność jest wspólnotową wartością i siłą. Członkowie wspólnoty są wezwani do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i reguł, które pomagają nam budować jedność.

i. Członkowie wspólnoty są wezwani do potraktowania z należytą uwagą rad Księdza Moderatora Wspólnoty w istotnych dla wspólnoty sprawach w tym w sytuacjach, gdy jedność wspólnoty jest zagrożona.

j. Członkostwo w WMK ma charakter dobrowolny i w dowolnej chwili każde małżeństwo może z niego zrezygnować.

 

8. ŻYCIE WSPÓLNOTY

a. Życie w WMK toczy się w cyklach rocznych. Każdorazowo rok pracy rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu roku następnego.

b. Życie codzienne członków WMK odbywa się na kilku płaszczyznach:

 • własne małżeństwo i rodzina

 • macierzysta mała grupa (krąg)

 • spotkania całej wspólnoty

c. Członkowie wspólnoty zaproszeni są by podjąć wysiłek pełnego włączenia się w życie WMK.

d. Nieodłącznym elementem życia WMK jest wzajemna służba w duchu odpowiedzialności. Wspólnota stwarza możliwości twórczego zaangażowania się swym członkom poprzez stopniowe podejmowanie wyzwań przystających do umiejętności, sytuacji zawodowej i rodzinnej.

e. WMK zachęca swoich członków do czynnego zaangażowania się w duchu odpowiedzialności w życie lokalnych wspólnot parafialnych.

 

9. ORGANIZACJA WSPÓLNOTY

 

Mała grupa (krąg)

a. Podstawową komórką organizacyjną jest mała grupa zwana kręgiem. W skład kręgu wchodzi od 4 to 7 małżeństw. Kręgowi towarzyszy opiekun duchowy w osobie księdza, siostry zakonnej lub stałego diakona.

b. Krąg spotyka się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. W sytuacjach wyjątkowych spotkanie może odbyć się w innym miejscu stosownym do tego celu.

c. Pracę kręgu koordynuje jedno z małżeństw tzw. animatorzy.

d. W początkowym okresie istnienia, kręgowi towarzyszy małżeństwo z co najmniej kilkuletnim stażem we wspólnocie tzw. para wprowadzająca.

e. Na prośbę indywidualnych małżeństw, mogą one zmienić swój macierzysty krąg. Wymagana do tego jest zgoda wszystkich członków kręgu przyjmującego.

 

Animatorzy

a. Animatorzy są motorem napędowym kręgu, odpowiedzialnym za organizację i przebieg spotkań, pobudzającym do pełnego korzystania z darów jakie ma do zaoferowania wspólnota. Są także łącznikiem ze wspólnotą.

b. Jest to funkcja wybieralna, rotacyjna, której kadencja trwa jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

c. Animatorzy kręgu wybierani są przez małżeństwa kręgu oraz opiekuna duchowego kręgu. Wybór nowych animatorów powinien się odbyć na ostatnim przed wakacjami spotkaniu kręgu. Zasady wyborów określa krąg.

d. Animatorzy kręgów uczestniczą w spotkaniach animatorów w celu dzielenia się doświadczeniami, umacniania się w roli animatora, koordynacji tematyki spotkań oraz integracji kręgu za wspólnotą

e. Posługa animatora jest pomocnym krokiem na drodze podejmowania współodpowiedzialności za wspólnotę.

 

Księża współpracownicy

a. Księża oraz inne osoby poświęcone Bogu są naszymi towarzyszami w rozwoju duchowym. Są integralną częścią naszej wspólnotowej rodziny i w związku z tym posiadają prawo do brania udziału w organizowanych przez wspólnotę głosowaniach.

b. Mimo innej ścieżki życiowego powołania, czujemy się współpracownikami w dziele budowania Kościoła Chrystusowego. Wykonując inne zadania uzupełniamy się oraz dzielimy współodpowiedzialnością.

c. Księża będąc naszymi łącznikami z Kościołem hierarchicznym, umożliwiają nam pełne uczestnictwo w życiu sakramentalnym oraz upewniają w bezpiecznym kroczeniu ku świętości.

d. Zapraszając Księży do naszych kręgów decydujemy się na przyjmowanie z uwagą udzielanych nam wskazówek, ocen, sugestii i rad.

 

Diakonie

a. W ramach wspólnoty działają diakonie świadczące posługę na rzecz całej wspólnoty. Diakonie funkcjonują w ramach pokrewnych grup zwanych działami (pionami).

b. Na czele każdej diakonii stoi lider.

c. Liderów diakonii powołuje Rada Wspólnoty.

 

Działy organizacyjne

a. W ramach wspólnoty funkcjonują cztery działy organizacyjne zwane też zamiennie pionami:

 • Administracja

 • Duchowość i Formacja

 • Służba

 • Życie wspólnoty

b. Każdy pion posiada w Radzie Wspólnoty swoją parę opiekunów.

c. Skład, strukturę oraz zadania poszczególnych działów określa Regulamin Wspólnoty.

 

Rada Wspólnoty

a. Na czele wspólnoty stoi Rada Wspólnoty (dalej zwana Radą). W jej skład wchodzi pięć małżeństw pochodzących z dwuetapowych wyborów powszechnych oraz Ksiądz Moderator wspólnoty.

b. Rada Wspólnoty pełni rolę służebną w stosunku do wszystkich członków wspólnoty.

c. Podstawowym zadaniem Rady jest troska o jedność wspólnoty, jej rozwój oraz funkcjonowanie. Rada rozeznaje potrzeby duchowe wspólnoty, przygotowuje plan pracy, inicjuje wydarzenia wspólnotowe, czuwa nad finansami wspólnoty.

d. Rada jest organem ustawodawczym we wspólnocie oraz jest odpowiedzialna za wspólnotę.

e. Kadencja Rady trwa trzy lata.

f. Indywidualne pary wchodzące w skład Rady mogą ubiegać się o ponowną reelekcję po trzech latach przerwy.

g. Pracom Rady przewodniczy para koordynująca. Wybierana jest ona w drodze wewnętrznego głosowania Rady. Para koordynująca jest jednocześnie Parą Odpowiedzialną za całą wspólnotę i jest przedstawicielem wspólnoty w relacjach zewnętrznych.

h. Równocześnie wybierana jest para zastępców oraz para sekretarzy Rady. Sekretarze Rady obejmują funkcję opiekuna działu administracyjnego wspólnoty.

i. Kolejne trzy pary zostają opiekunami pozostałych pionów. Obsadzenie tych pozycji odbywa się w drodze wewnętrznych ustaleń, biorących pod uwagę predyspozycje, zainteresowania i możliwości.

j. Decyzje w Radzie podejmowane są w sposób kolegialny i są efektem poszukiwania większego dobra wspólnoty. Podstawową metodą jest dążenie do wypracowywania wspólnego stanowiska. W sytuacjach braku jednomyślności decyzje zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

k. Ksiądz Moderator podejmuje swoją służbę we wspólnocie na prośbę Rady. Czas posługi pokrywa się z długością trwania kadencji Rady i uzależniony jest od potrzeb wspólnoty oraz możliwości pogodzenia przez Księdza Moderatora innych obowiązków duszpasterskich.

l. Ksiądz Moderator w ramach Rady posiada prawo głosu równorzędne z pozostałymi osobami.

m. Szczegółowe zasady powoływania, kompetencji oraz prac Rady określa Regulamin Wspólnoty.

 

Skrócenie kadencji Rady Wspólnoty

a. Kadencja Rady w jej całości lub części, może być skrócona w przypadku:

 •  utraty wiarygodności i zaufania wspólnoty

 •  podjęcia działalności niezgodnej z misją i wizją wspólnoty

 •  nieuzasadnionego braku zaangażowania w prace Rady

 •  na własną prośbę poszczególnych członków Rady

b. Skrócenie kadencji Rady w jej całości lub części, musi być potwierdzone przez co najmniej połowę aktywnych członków wspólnoty.

c. Procedurę odwoławczą może zainicjować:

- Rada składając pisemny wniosek do Moderatora Wspólnoty poparty przez bezwzględną większość swego składu

- członkowie wspólnoty składając pisemny wniosek do Moderatora Wspólnoty poparty przez minimum 40% małżeństw będących członkami wspólnoty.

d. Urzędująca Rada w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od wpłynięcia wniosku do Moderatora przeprowadza wewnątrz wspólnoty referendum. Szczegółowe zasady referendum określa regulamin wspólnoty.

e. W sytuacji skrócenia kadencji, urzędująca Rada Wspólnoty w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie przeprowadza nowe wybory.

f. Ustępujące osoby zobowiązane są do umożliwienia następcom jak najszybszego podjęcia swojej służby.

 

Forum Wspólnoty

a. Przynajmniej raz w roku wspólnota zbiera się na walnym zgromadzeniu wszystkich członków w celu przedyskutowania ważnych dla wspólnoty spraw.

b. Spotkanie to ma charakter roboczy i wypracowane w jego trakcie wnioski powinny być wzięte pod uwagę przez Radę Wspólnoty.

c. Forum wspólnoty jest okazją do corocznych podsumowań i przedstawienia planów.

d. W miarę potrzeb w trakcie Forum wypracowywane są propozycje procedur oraz zasad działania wspólnoty.

 

10. FINANSE I DOBRA TRWAŁE WSPÓLNOTY

a. Na majątek WMK składają się środki materialne, wartości niematerialne i prawne oraz środki finansowe.

b. Majątek WMK pochodzi między innymi z dobrowolnych składek, darowizn, dotacji, działalności typu “fundraising”, kwest, spadków i przeznaczany może być wyłącznie na działalność statutową wspólnoty w tym na działalność bieżącą oraz na wsparcie małżeństw wyjeżdżających na rekolekcje.

c. Posługa w ramach wspólnoty odbywa się bez wynagrodzenia.

d. Decyzje o obrocie finansowym polegającym na pozyskiwaniu i wydatkowaniu posiadanych funduszy podejmuje Rada Wspólnoty.

e. Rada Wspólnoty raz do roku przedstawia wspólnocie sprawozdanie finansowe.

f. Wspólnota posiada spis środków trwałych i ruchomych.

g. W momencie rozwiązania wspólnoty, decyzje o przeznaczeniu posiadanych środków podejmuje Rada Wspólnoty po zasięgnięciu opinii wspólnoty.

 

11. RELACJE ZEWNĘTRZNE

a. WMK może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami, osobami w realizacji zadań statutowych.

b. WMK może współpracować ze wszystkimi ruchami i stowarzyszeniami, których cele nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

c. Wspólnota jest otwarta na współpracę z innymi wspólnotami, grupami i ruchami kościelnymi.

d. Decyzje o współpracy podejmuje Rada Wspólnoty.

e. Wspólnota jest częścią Kościoła Katolickiego i podlega jurysdykcji lokalnego biskupa.

 

12. REGULAMIN WSPÓLNOTY

a. Regulamin wspólnoty jest dokumentem niższego rzędu w stosunku do Statutu wspólnoty.

b. Regulamin wspólnoty nie zmienia postanowień Statutu, ale jedynie je doprecyzowuje i uszczegóławia.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Niniejszy Statut wchodzi w życie w momencie przyjęcia go przez członków wspólnoty.

b. Przyjęcie niniejszego statutu wymaga zgody co najmniej połowy aktywnych członków wspólnoty.

c. Postanowienia niniejszego statutu mogą być modyfikowane w miarę pojawiających się potrzeb wspólnoty i wymagają zgody co najmniej połowy aktywnych członków wspólnoty.

 

Niniejszy statut został przyjęty przez członków WMK dnia 30 maja 2019 roku.

Blank Page: Imprint
bottom of page